تاریخچه حمایات مالی از روز اول سال 2016 و شروع کار پلاس مستر مخصوص بازیکنان ایرانی

حمایت مالی

کمک های این دوستان باعث ایجاد امید و انگیزه برای ادامه کار هست…

 • محمد THESCORPION                     مبلغ: 20,000 تومان
 • مصلم ALEXMASON                        مبلغ: 6000 تومان
 • احسان ehsanna                              مبلغ: 5000 تومان
 • امیر Nazism                                    مبلغ: 10000 تومان
 • دانیال DanyGameR                         مبلغ: 20000 تومان
 • آرین scorpion81                              مبلغ: 20000 تومان
 • محمد امینی                                      مبلغ: 15000 تومان
 • رضا KaReiViS                                 مبلغ: 10000 تومان
 • کریمی hoka1731                                 مبلغ: 20000 تومان
 • fb rabbit16                                 مبلغ: 20000 تومان
 • آرین                                           مبلغ: 30000 تومان
 • GNSREZA                                   مبلغ: 5000 تومان
 • محمد scorpionwarrior                   مبلغ: 5000 تومان
 • Evita                                          مبلغ 5000 تومان
 • JackBloW                                    مبلغ: 10000 تومان
 • امیر حسین پور                               مبلغ: 10000 تومان
 • K0WaLaSKI                                  مبلغ: 10000 تومان
 • DeFranticvan                                مبلغ: 10000 تومان
 • aliakbarshadow                             مبلغ: 5000 تومان
 • محمد Matrix                                  مبلغ: 40000 تومان
 • سامان پیروتی                                 مبلغ: 10000 تومان
 • Crystal                                          مبلغ: 5000 تومان
 • ناشناس                                         مبلغ: 5000 تومان
 • hosseinsanaye                                مبلغ: 50000 تومان
 • ناشناس                                        مبلغ: 5000 تومان
 • alifc                                            مبلغ: 1000 تومان
 • mohamadalizarei                             مبلغ: 5000 تومان
 • HULK                                             مبلغ: 2000 تومان
 • alihonarvar                                      مبلغ: 5000 تومان
 • reza eydi                                          مبلغ: 50000 تومان  
 • ایمان حقیقت گو                                  مبلغ: 5000 تومان  
 • محمد فیاضی                                 مبلغ: 5000 تومان    
 • سعید PIRSAS                                 مبلغ: 5000 تومان  
 • محمدجواد طاهری                                مبلغ: 20000 تومان
 • MentallicA -]]                                     مبلغ: 5000 تومان
 • Matin dark cyber                                 مبلغ: 10000 تومان
 • مصطفی ربیعی Lazovski                         مبلغ: 5000 تومان
 • علیرضا فتحی Alireza2500                      مبلغ: 10000 تومان
 • احمد رضا دانشور                                  مبلغ: 5000 تومان
 • آرتا ا                                                  مبلغ: 5000 تومان
 • fery gavkosh1                                    مبلغ: 5000 تومان
 • مهدی قاضوی                                      مبلغ: 5000 تومان
 • محمدعلی زارعی                                  مبلغ: 5000 تومان
 • سهیل ضیاتبار                                      مبلغ: 5000 تومان
 • parsabm                                            مبلغ: 5000 تومان

مسئولین و Staff

 • عرفان FalleN                    مبلغ: 40000 تومان                    تعداد: شش بار
 • بهنام DarkGhost                    مبلغ: 70000+ تومان                    تعداد: شش بار
 • احسان Error                        مبلغ: 40000 تومان                تعداد: سه بار
 • احسان Error                        مبلغ: 50000 تومان                  تعداد: یکبار
 • پیمان Rivioo                          مبلغ: 20000 تومان                   تعداد: پنج بار 
 • محمد Matrix                          مبلغ: 100000+ تومان               تعداد: یکبار
 • فرزاد Farzad123                    مبلغ: 15000 تومان                     تعداد: چهار بار  
 • رسول Dark                          مبلغ: 20000 تومان                     تعداد: چهار بار
 • سپهر Arcanus                مبلغ: 10000 تومان                تعداد: چهار بار
 • محمد Eminem                مبلغ: 15000 تومان                تعداد: دوبار
 • کیهان xod14c                  مبلغ: 20000 تومان                      تعداد: یکبار
 • amirabbas100                  مبلغ: 20000 تومان                      تعداد: دوبار
 • مهدی دارایی                    مبلغ: 10000 تومان                    تعداد: دوبار
 • ابراهیم XE7eNTeEN               مبلغ: 10000 تومان                تعداد: چهار بار

قابل ذکر است که مهرداد Fararkon،بیش از 300,000 تومان حمایت مالی داشت ولی به علت نقص تعهد اخلاقی-آنتی چیت و … ، از سیستم اخراج شد!

 

 

بازگشت به صفحه حمایت مالی