در آذرماه سال ۹۴،تصمیم بر این شد که سیستم و پشتیبانی بازیکنان ایرانی از بازیکنان خارجی جدا شود و سایت PlusMaster.Ir مسئولیت میزبانی بازیکنان فقط ایرانی را به عهده بگیرد.

در نتیجه از ابتدای سال ۲۰۱۶ پروژه PlusMaster به دو قسمت PlusMaster.Net و PlusMaster.Ir تقسیم شد.

پروژه PlusMaster.Net هم اکنون فقط پروژه BO II را بصورت محدود برای بازیکنان خارجی پشتیبانی می کند.

پروژه PlusMaster.Ir پروژه Cod:Mw3 را پشتیبانی کرده و در آینده نزدیک Cod:Mw2،Cod: BO II را بصورت قدرتمند و رسمی برای بازیکنان ایرانی پشتیبانی خواهد کرد.
هرچند که پیشرفت پلاس به این موارد بسنده نخواهد شد و امید داریم در آینده بتوانیم پروژه های بزرگتری را هم اجرایی کنیم.