بازیکنان ما باید در آرامش روحی و روانی کامل به بازی بپردازند.

چه کسی را میتوان پیدا کرد که از درگیری و نزاع در سرور های بازی و سایت ها خوشحال شود ؟

نتیجه تمامی خشونت ها و کنار گذاشتن عرف انسانی فقط به اختلافات و کج روی های بیشتر ختم میشود.

در سیستم جدید پلاس مستر،نظارت اخلاقی در پروژه ها اعمال خواهد شد تا یک محیط مجازی زیبا و همراه با آرامش روانی و انسانی برای همه بازیکنان ایرانی عزیز فراهم شود.

بن لیست اخلاقی

بازیکنانی که تعهد اخلاقی را نقض کنند، به مدت زمان تعیین شده توسط دپارتمان پلیس پلاس مستر از بازی محروم خواهند شد و در Banlist اخلاقی قرار خواهند گرفت.

بازگشت به حق انتخاب انسانی و آزادی فرهنگی

بازیکنان میتوانند در زمانی که در داخل سایت و سرور مورد توهین افراد خاطی قرار گرفتند،از آنها شکایت کنند و دپارتمان پلیس شکایت آنها را بررسی میکند و نتیجه اعلام میشود.

نظارت اخلاقی پلاس مستر
شرایط و روش گزارش اخلاقی