تماس با تیم مدیریت پلاس مستر

با فرم زیر میتوانید با پایه گذاران و مدیران اجرایی و هماهنگ کنندگان پلاس مستر در موارد زیر در ارتباط باشید.

  • اسپانسر
  • تبلیغات
  • ایده های تجاری
  • ایده های فنی برای گسترش پلاس مستر
  • قرارداد های مالی برای پروژه های جدیدتر

این فرم برای پشتیبانی و حل مشکلات نیست،برای پشتیبانی به انجمن پلاس مراجعه فرمایید

Form email address is not set in Theme Options. Please fill in a valid address to make contact form work.