پروژه پلاس مستر

برای ادامه پروژه و بازگشت برنامه نویس به یک میزان حمایت مالی اولیه نیاز داریم.

در صورتی که میتوانید در این کار با ما مشارکت کنید، هر میزانی که دلخواه شما هست را حمایت مالی انجام دهید.


درگاه زرین پال


پرداخت آنلاین حمایت مالی


کانال رسمی پلاس مستر